ក្រលេកមើល វីដេអូចំរៀងថ្មីរបស់ស្រីស្អាតក្រុម SISTAR

SISTAR បានត្រឡប់មកពិភព KPOP សារជាថ្មី ជាមួយនឹង វីដេអូចំរៀងនិង Album ពេញទី ២
របស់ពួកគេ ។ ស្រីស្អាត SISTAR មានសមាជិក ៤ រូបគឺ Dasom, Bora, Hyorin និង Soyu ដែល
មានទេព្យកោសល្យយ៉ាងអស្ចារ្យ ។

SISTAR បានត្រឡប់មកពិភព KPOP សារជាថ្មី ជាមួយនឹង វីដេអូចំរៀងនិង Album ពេញទី ២
របស់ពួកគេ ។ ស្រីស្អាត SISTAR មានសមាជិក ៤ រូបគឺ Dasom, Bora, Hyorin និង Soyu ដែល
មានទេព្យកោសល្យយ៉ាងអស្ចារ្យ ។  ប្រភពពី ​​​  camnews.com.kh

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: